ජයදද මංගල සේවය

Jayadada Marriage Proposals
Payment
මුදල් තැන්පත් කල යුතු බැංකු ගිණුම
  • බැංකුව - ලංකා බැංකුව
  • ගිණුම් අංකය - 81730348
  • ශාඛාව - හොරණ
  • නම - L.C. පෙරේරා