ජයදද මංගල සේවය

Jayadada Marriage Proposals
යෝජනා තෝරා ගැනීම සදහා මෙහි උඩ ඇති රතුපාට කොටුව ක්ලික කරන්න.
එහි Search ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය අඩුම වයස හා වැඩිම වයස ලබා දී නැවත Search ක්ලික් කරන්න.
ඔබ මුදල් ගෙවූ සාමාජිකයෙක් නම් My Account ක්ලික් කර සාමාජික අංකය හා Password ඒක ඇතුල් කර නැවත Login ක්ලික් කරන්න.
Log වුන පසු නැවත කලින් ආකාරයටම search කල හැකිය.

යෝජනා වල දුරකථන අංක ලබා ගන්නා ආකාරය.

දුරකථන අංක ලබා ගැනීම සදහා මාස 6 කට අය කිරීම රු. 5000/= කි.

මුදල් ගෙවූ පසු මෙම වෙබ් අඩවියෙන් මාසයකට යෝජනා 40 ක දුරකථන අංක ලබා ගත හැකිය.

ඒ සදහා ඔබ අප ආයතනයේ ලියා පදිංචි වී රු. 5000/= ක මුදලක් අපගේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කර ස්ලිප් එකේ කොපියක් Viber/WhatsApp/Imo මගින් අපගේ 0719119454 දුරකථන අංකයට එවිය යුතුය.
නැතිනම් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. (ස්ලිප් එකේ ඔබගේ සාමාජික අංකය ලියා තිබිය යුතුය.)
එවිට ඔබගේ තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ පලකර, ඔබට Password එකක් ලබා දෙනු ඇත.

ලියාපදිංචි වීම සදහා පහත දුරකථන අමතන්න.
  • 0705252984
  • 0719119454
අපගේ සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා අය මේ පිටුවේ අග ඇති Terms & Conditions පිලිගැනීමට බැදී ඇත.

මුදල් තැන්පත් කල යුතු බැංකු ගිණුම
  • බැංකුව - ලංකා බැංකුව
  • ගිණුම් අංකය - 81730348
  • ශාඛාව - හොරණ
  • නම - L.C. පෙරේරා
ඔබගේ යෝජනාව ඉවත්කර ගැනීම.

මුදල් ගෙවා ඔබගේ යෝජනාව මෙම වෙබ් අඩවියේ පලකල පසු ඔබට යෝජනාවක් හරියන තෙක්ම එය වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත්කරනු නොලැබේ.
එබැවින් කරුණාකර ඔබට යෝජනාවක් හරිගිය පසු අපට දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදී ඔබගේ යෝජනාව ඉවත් කරගන්න.
එය ඔබට මෙන්ම අපටත් පහසුවකි.